ZGŁOSZENIE DO 3. EDYCJI PROGRAMU Z PANDĄ

Pola oznaczone * są obowiązkowe

Z jaką klasą/z jakimi klasami będziesz realizować program? *

Z jaką liczbą uczniów/uczennic będziesz realizować program?

Wybierz ścieżkę, którą chcesz realizować*

Jeśli chcesz realizować więcej niż jedną ścieżkę, wybierz kolejną

Pełna nazwa placówki, w której będziesz realizował/a Program z Pandą*

Pełny adres korespondencyjny placówki, w której będziesz realizował/a Program z Pandą *

Typ placówki *

Jakiego przedmiotu uczysz? *

Skąd dowiedziałeś się o Programie z Pandą? *

Własna odpowiedź:

Co zachęciło Cię najbardziej do wzięcia udziału w Programie z Pandą?

Własna odpowiedź:

Czy brałeś już udział w Programie z Pandą? *

Czy jesteś członkiem grupy fb programu edukacyjne WWF? *

Jeśli nie, to czy będziesz chciał/a dołączyć?

Akceptacja zgód 1-4 jest konieczna do wzięcia udziału w 3. edycji Programu z Pandą

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul. Usypiskowej 11, 02- 386 Warszawa; tel. (22) 660 44 33; mail: kontakt@wwf.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: daneosobowe@wwf.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy na podstawie wykonania umowy, tj. art. 6 lit. b) i c) RODO.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługi z zakresu IT oraz podmioty świadczące usługi z zakresy kadrowo-płacowego na rzecz Administratora Danych i współpracujące z Administratorem Danych w ramach realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w pkt. 2 oraz podmioty uprawnione do ich pozyskiwania na podstawie przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po jego ustaniu przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa dotyczących przedawnienia roszczeń.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych prawo do wniesienia sprzeciwu, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja celu, o którym mowa w punkcie 1.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.